Attention! This site is NOT official gamefront site but just a third party mirror. DEFY Media is NOT responsible for it.

FILES: ADDONS

8,218
FILES
AVAILABLE

All Addons   

  • Addons 
  • 15/08/2005 
  • 303 Downloads 
Download | Learn more

MPPLSoundAddOn.exe

FIFA 2005

FIFA 2005

Kolejna czêœæ firmowego dodatku MPPL. Jest to Sound Add'on. Dziêki niemu realizm gry wzroœnie jeszcze bardziej, a Wy bêdziecie mogli siê poczuæ jak na prawdziwym meczu. Patch ten zawiera ponad 50 œpiewek dla wiêkszoœci klubów IDEA Ekstraklasy (m.in.

Found in: Home / Files / FIFA 2005 / Add Ons /

Top Games