Attention! This site is NOT official gamefront site but just a third party mirror. DEFY Media is NOT responsible for it.

FIFA 99

israel_kit.zip

Description:

8/1/99
îé ùìà éåãò òáøéú - áòéä ùìå!

àæ ëëä,
úòúé÷å àú ä÷åáõ israel.fsh ìú÷ééä :
fifa99dataplayer extures...
åúùðå ìå àú äùí ìîùäå ëîå: PK001.FSH ìà ìôðé ùúâáå àú ä÷åáõ ä÷ééí...
(àí éù ìëí ùîõ ùì îåùâ áñôøéåú ùì ôéôà 99
Show All
8/1/99 îé ùìà éåãò òáøéú áòéä ùìå! àæ ëëä, úòúé÷å àú ä÷åáõ israel.fsh ìú÷ééä : fifa99dataplayer extures... åúùðå ìå àú äùí ìîùäå ëîå: PK001.FSH ìà ìôðé ùúâáå àú ä÷åáõ ä÷ééí... (àí éù ìëí ùîõ ùì îåùâ áñôøéåú ùì ôéôà 99 (àå áñôøéåú áëìì)

Hide
File Name:
israel_kit.zip
File Size:
13.98 KB
Date Added:
22/07/2002
Download Last 2 Week:
1
Downloads All Time:
18
Popularity:
0.00%
HELP KEEP GAME FRONT FREE BY
ANSWERING THE SURVEY QUESTION BELOW.

After completing the survey click the download button
to get your file
THANK YOU FOR COMPLETING THE SURVEY
Click the link below to sart downloading your file now
Download 'israel_kit.zip'
advertisement